Dùng Thỏa Thuận

COUPONS-PROMO-CODE.COM, sử dụng ủy ban dựa trên thị liên kết từ của nó đối tác thương ("Liên Kết Thương"). Để đảm bảo rằng bạn, như một COUPONS-PROMO-CODE.COM đăng Ký hoặc khách của khách ("Sử dụng"), hoàn toàn hiểu những quyền lợi của bạn là như một người Sử dụng, và những gì chúng tôi đang có trách nhiệm với anh, chúng tôi đã tạo ra Người này thỏa Thuận ("Thỏa thuận"). Như một người Sử dụng những COUPONS-PROMO-CODE.COM trang web (gọi đây là "COUPONS-PROMO-CODE.COM" hoặc "trang Web"), bạn đồng ý rằng bạn có đọc, hiểu và đồng ý với các điều "điều Kiện,"và hãy đồng ý trở ràng buộc bởi tất cả các "điều Kiện,", bao gồm cả tương lai nào sửa đổi, hoặc cập nhật sung.
Điều Kiện
CỘNG đồng

Để chia sẻ phiếu của chúng tôi, cộng đồng, anh phải lựa chọn duy nhất dùng tên. Sao dùng tên không được cho phép, vì vậy, nếu các tên bạn nhập đã sử dụng, bạn sẽ được nhắc đến chọn một số khác. COUPONS-PROMO-CODE.COM, theo ý riêng của mình, có thể ngăn chặn đăng ký từ nào cụ thể dịch vụ email hoặc INTERNET. Bất kỳ phiếu đăng trên cộng đồng của chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin gắn liền với nộp, thể hiện chỉ điểm của các tác giả của các phiếu và không nhất thiết phải phản ánh xem COUPONS-PROMO-CODE.COM hoặc bất kỳ người nào hay một tổ chức liên kết với nó. Trong khi COUPONS-PROMO-CODE.COM có thể sử dụng điều hành viên quản trị theo dõi nội dung và sự xuất hiện của phiếu đệ trình và các thông tin được đăng trong cộng đồng của chúng tôi, bạn thừa nhận điều đó COUPONS-PROMO-CODE.COM là không bị bắt buộc phải làm vậy. Xem xét thời gian thực chất của cộng đồng này, đó là điều không thể cho chúng ta theo dõi hoặc xem xét lại mỗi phiếu nộp và nội dung của nó. Bạn đồng ý rằng không COUPONS-PROMO-CODE.COM, cũng không phải bất kỳ người nào hay một tổ chức liên kết với nó, sẽ được tổ chức trách nhiệm về nội dung, chính xác, đầy đủ hay hợp lệ của bất kỳ thông tin được đăng trên cộng đồng của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng chúng tôi, cộng đồng để viết bất cứ tài liệu nào, hoặc liên kết đến bất cứ tài liệu nào, hoặc để gắn các tập tin, trong đó bao gồm vật chất, đó là cố ý sai và/hay nói xấu, không chính xác, lạm dụng, thô tục, hận thù, quấy rối, khiêu dâm, xúc phạm, định hướng tình dục, đe dọa, xâm lấn của một người chính, hoặc nếu không vi phạm của luật pháp. Bạn đồng ý, bạn sẽ không gửi thông tin quảng cáo cho một trang web hoặc tổ chức mà bạn là một chi nhánh, nhân viên, chủ sở hữu, hoặc nếu không nhận được bất kỳ lợi ích từ. Những ai vi phạm quy định này được cho phép COUPONS-PROMO-CODE.COM cộng đồng để tính tổng $2000.00 trong quảng cáo mỗi vi phạm nộp, cộng với bất kỳ bộ sưu tập lý tham gia trong việc thu thập nợ. Bạn đồng ý, bạn sẽ không gửi bất cứ tài liệu nào mà không có sự cho phép của người giữ bản quyền, trừ khi bản quyền như vậy là thuộc sở hữu của bạn hoặc COUPONS-PROMO-CODE.COM.

Bạn hướng cấp COUPONS-PROMO-CODE.COM một vĩnh viễn, thế giới rộng, trả tiền bản quyền, giấy phép để phân phối, copy, thích ứng, tái sản xuất, truyền và nếu không sử dụng nội dung và thông tin bạn bài trong cộng đồng của chúng tôi cho bất cứ mục đích và trong mọi phương tiện truyền thông biết bây giờ hoặc sẽ được phát triển sau. Bạn đồng ý rằng chúng ta được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, biết làm thế nào, hoặc kỹ thuật chứa trong bất kỳ thông tin nào hoặc liên lạc bạn gửi cho chúng tôi không phải bồi thường và cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng thông tin như vậy.

Quảng cáo, giới thiệu chương trình, chuỗi các chữ cái, tháp, mời mọc và các liên kết đến dòng trên trang web cờ bạc cũng không về COUPONS-PROMO-CODE.COM cộng đồng. Bất kỳ Người những người tin rằng một đăng phiếu đang phản đối được khuyến khích để liên lạc với chúng tôi bằng cách nhấn "báo Cáo một vấn đề" tiếp theo đến bất kỳ phiếu. Khi nhận được thông báo đó, chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để có hành động như vậy khi chúng tôi thấy cần thiết trong một thời gian hợp lý. Kể từ khi đây là một quá trình, bạn nên biết rằng chúng tôi không thể bỏ hoặc chỉnh sửa đặc biệt phiếu ngay lập tức. COUPONS-PROMO-CODE.COM có phải để xóa mọi phiếu cho bất kỳ lý do nào, theo ý của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng, bạn đang chịu trách nhiệm về nội dung của các phiếu, và bạn sẽ bồi thường và vô hại COUPONS-PROMO-CODE.COM và đại lý của họ và nhân viên đối với bất kỳ yêu cầu dựa trên sự xuất hiện và/hoặc truyền của bạn phiếu nộp(s).
ROBOT

Trang web này chứa robot loại trừ tiêu đề. Có nhiều thông tin về COUPONS-PROMO-CODE.COM được cập nhật trên một thời gian thực sở và sở hữu hoặc là phép COUPONS-PROMO-CODE.COM bởi Người của chúng tôi, Liên Kết Thương, hoặc thứ ba bên. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không vượt quá giới hạn truy cập đến trang Web cấp cho bạn hay sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hoặc các phương tiện tự động để truy cập COUPONS-PROMO-CODE.COM cho mục đích nào mà không có sự cho phép của chúng tôi. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

có bất kỳ hành động đó áp đặt, hoặc có thể áp đặt chúng tôi không hợp lý hay quá tải lớn vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
copy, tái sản xuất, thay đổi, tạo ra các sản phẩm từ, phân phối hoặc công khai bày bất dung từ Trang này mà không trước khi bày tỏ bằng văn bản cho phép COUPONS-PROMO-CODE.COM và phù hợp, thứ ba bên, như áp dụng;
can thiệp hoặc cố gắng để can thiệp với làm việc đúng đắn của các trang Web hoặc bất kỳ hoạt động tiến hành trên những trang Web; hay
bỏ qua robot của chúng tôi loại trừ tiêu đề hoặc những biện pháp khác mà chúng ta có thể sử dụng để ngăn chặn hay hạn chế truy cập đến trang Web.

CHUNG QUY ĐỊNH
Sử dụng trực Tuyến hàng

COUPONS-PROMO-CODE.COM cung trực tuyến phiếu như một dịch vụ miễn phí để Sử dụng của nó. COUPONS-PROMO-CODE.COM không chịu trách nhiệm về việc mua lại, lỗi/thiếu sót hay hết trực tuyến hàng và trách nhiệm của bạn là để đảm bảo rằng một giảm giá, giá đặc biệt, hoặc cung cấp miễn phí là hiện tại trong quá trình kiểm tra của một Thương gia Liên kết. Tất cả cung cấp và khuyến mãi trên trang web này có thể thay đổi mà không báo trước. COUPONS-PROMO-CODE.COM không kiểm soát tính hợp pháp của bất kỳ phiếu hoặc cung cấp khác được thực hiện bởi Liên kết Thương, khả năng của bất kỳ của các Liên kết Thương để hoàn thành việc bán hàng phù hợp với các cung cấp, hoặc chất lượng hàng hóa được cung cấp bởi các Liên kết Thương. COUPONS-PROMO-CODE.COM không kiểm soát cho dù Liên kết Thương sẽ vinh dự mời được hiển thị trên COUPONS-PROMO-CODE.COM, và không đảm bảo các chính xác hay đầy đủ các thông tin trên trang web. Trong trường hợp anh có một cuộc tranh cãi với một Thương gia Liên kết trong bất kỳ cách nào liên quan đến việc COUPONS-PROMO-CODE.COM trang web hay sử dụng thông tin từ những trang web, bạn đồng ý từ bỏ và phát hành COUPONS-PROMO-CODE.COM từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, hành động, thiệt hại (thực tế, và hậu quả,), thiệt hại, chi phí hoặc chi phí của mỗi loại và thiên nhiên, được gọi, và không rõ, được tiết lộ và không được tiết lộ liên quan đến đó tranh chấp.
TỪ CHỐI VÀ HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM

COUPONS-PROMO-CODE.COM ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI COUPONS-PROMO-CODE.COM "NHƯ LÀ" VÀ "CÓ." ĐẾN MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, COUPONS-PROMO-CODE.COM TỪ CHỐI TẤT CẢ ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY, ĐỐI VỚI COUPONS-PROMO-CODE.COM, Bao GỒM cả, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI VÀ TẬP THỂ DỤC CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH VÀ BẢO ĐẢM PHÁT SINH TỪ NHIÊN ĐỐI PHÓ HAY NHIÊN CỦA SUẤT. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG COUPONS-PROMO-CODE.COM SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ CHI PHÍ HAY THIỆT HẠI PHÁT SINH RA KHỎI MỘT CUỘC TRANH CÃI GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ LIÊN KẾT MERCHANT, VÀ BẠN HƯỚNG RÕ RÀNG TỪ BỎ BẤT CỨ NHƯ VẬY TUYÊN BỐ CHỐNG LẠI COUPONS-PROMO-CODE.COM VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA NÓ, SĨ quan, Giám ĐỐC, NHÂN viên, CHA mẹ, Các công ty con, ĐẠI LÝ VÀ ĐẠI DIỆN. COUPONS-PROMO-CODE.COM KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO VỀ BẤT KỲ HÀNG HOẶC DỊCH VỤ CUNG CẤP HOẶC CUNG CẤP BỞI LIÊN KẾT THƯƠNG HOẶC NHÀ CUNG CẤP. COUPONS-PROMO-CODE.COM KHÔNG ĐẠI DIỆN RẰNG TRUY CẬP ĐẾN TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI, VÀ COUPONS-PROMO-CODE.COM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI DO TRUY CẬP CỦA BẠN, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐỂ TRUY CẬP, TRANG WEB NÀY, Bao GỒM cả, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐƯỢC GIẢM GIÁ BẰNG CÁCH MUA HÀNG VỚI MỘT THƯƠNG GIA THAM GIA.

BẠN ĐỒNG Ý ĐỂ GIỮ COUPONS-PROMO-CODE.COM, CHA MẸ CỦA NÓ, Các công ty con, Chi NHÁNH, SĨ quan, GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN, VÔ HẠI TỪ BẤT KỲ YÊU CẦU HOẶC NHU CẦU, BAO GỒM CẢ HỢP LÝ, LỆ PHÍ LUẬT SƯ VÀ CÁC CHI PHÍ, ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BẤT KỲ THỨ BA BỮA TIỆC DO HOẶC PHÁT SINH RA CỦA BẠN SỬ DỤNG COUPONS-PROMO-CODE.COM, CÁC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẠN, HOẶC CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM BỞI BẠN, HAY BẤT CỨ NGƯỜI NÀO KHÁC TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN, CỦA BẤT KỲ TRÍ TUỆ HOẶC KHÁC PHẢI CỦA BẤT KỲ NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC, HAY NHƯ LÀ MỘT KẾT QUẢ CỦA BẤT CỨ ĐE DỌA, Bôi nhọ, KHIÊU dâm, QUẤY RỐI HAY XÚC PHẠM TÀI LIỆU TRONG MỌI THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG.
Sửa đổi thỏa Thuận

"ĐIỀU KHOẢN" ĐẶT RA TRONG THỎA THUẬN NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN; COUPONS-PROMO-CODE.COM SẼ ĐĂNG NHỮNG THAY ĐỔI TRÊN TRANG NÀY. BẠN ĐỒNG Ý ĐỂ BỊ RÀNG BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC NÓI, "ĐIỀU KIỆN,", BAO GỒM CẢ MỌI CẬP NHẬT SUNG. COUPONS-PROMO-CODE.COM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU BẠN KHÔNG HỌC CỦA CÁC SỬA ĐỔI. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN LÀ ĐỂ KIỂM TRA TRANG NÀY CỦA NHỮNG COUPONS-PROMO-CODE.COM CHỖ THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH XEM NÀY THỎA THUẬN ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ THAY ĐỔI THOẢ THUẬN NÀY, BẠN PHẢI CHẤM DỨT NGAY DÙNG TÊN, MẬT KHẨU VÀ ĐĂNG KÝ.
Tuân thủ pháp Luật

Bạn đồng ý thực hiện với tất cả các điều luật, quy tắc và quy định. Bạn có thể tham gia vào COUPONS-PROMO-CODE.COM nếu và đến mức đó, như vậy tham gia được cho phép bởi luật như vậy, quy tắc và quy định. COUPONS-PROMO-CODE.COM có thể từ chối ghi danh, hạn chế, sửa đổi hoặc chấm dứt tên của bạn, mật khẩu và đăng ký không có trách nhiệm với bạn hay bất kỳ thứ ba nếu bạn vi phạm pháp luật nào, luật quy định, nếu bạn có thể tham gia vi phạm pháp luật nào, luật quy định.
Quyền sở hữu để nội Dung

Bạn thừa nhận điều đó COUPONS-PROMO-CODE.COM nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn: văn bản, âm thanh, ảnh, đồ họa, hoặc các tài liệu trong bất kỳ COUPONS-PROMO-CODE.COM thông tin liên lạc, quảng cáo hoặc nhắn tin, cho dù bởi COUPONS-PROMO-CODE.COM hay COUPONS-PROMO-CODE.COM's nhà quảng cáo của hoặc Liên kết Thương, dịch vụ và phần mềm được bảo vệ bởi quyền, thương hiệu, vụ đánh dấu, bằng sáng chế,, và quyền sở hữu và luật pháp. Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung, dịch vụ, hoặc phần mềm như được cho phép bởi COUPONS-PROMO-CODE.COM, nó nhà quảng cáo và Liên kết Thương, như trường hợp có thể. Bạn thừa nhận rằng, tất cả các quyền sở hữu trong những trang Web được sở hữu bởi COUPONS-PROMO-CODE.COM hay COUPONS-PROMO-CODE.COM's giấy phép. Các điều khoản của các trang Web không chuyển giao cho anh hoặc bất kỳ thứ ba bữa tiệc bất kỳ quyền, tiêu đề quan đến như vậy trí tuệ.
Thỏa Thuận chấm dứt

Bất kỳ vi phạm các Điều Khoản của hợp đồng này là căn cứ để chấm dứt tên sử dụng, mật khẩu và đăng ký với COUPONS-PROMO-CODE.COM.
COUPONS-PROMO-CODE.COM có phải để giết người, mật khẩu và đăng ký, nếu tài khoản của bạn là không hoạt động cho hai mươi bốn (24) tháng liên tục..
Bạn có thể chấm dứt dùng tên, mật khẩu và đăng ký bất kỳ lúc nào bởi gửi một email của chúng tôi 24 Giờ Dịch Vụ Khách Hàng.

Không báo trước

Tất cả COUPONS-PROMO-CODE.COM thông báo sẽ được đưa ra bằng email, bưu điện, hoặc bởi chung đăng đến COUPONS-PROMO-CODE.COM trang web.
Từ bỏ

COUPONS-PROMO-CODE.COM's thất bại để thi hành bất cứ điều khoản của hợp đồng này sẽ không phải là một từ bỏ quyền hoặc cung cấp.
Tách của Quy định

Bất kỳ điều khoản (hoặc một phần đó) thỏa Thuận này được cho là không hợp lệ, cấm, hoặc không thể thực hiện, sẽ không có hiệu quả chỉ đến mức độ như vậy cấm và không thể thực hiện, mà không làm vô hiệu phần còn lại của việc cung cấp hoặc còn lại điều khoản của hợp đồng này. Đến mức cho phép của luật pháp, mỗi bên đã xin từ bỏ mọi quy định của pháp luật nào cấm hoặc ám thể thực hiện bất kỳ điều khoản của hợp đồng này trong bất kỳ sự tôn trọng.