Chính Sách Bảo Mật

COUPONS-PROMO-CODE.COM chính sách này là thiết kế để cung cấp cho khách của chúng tôi chất lượng phiếu và đãi, trong khi vẫn giữ niềm tin vào đối phó với khách hàng của chúng tôi và đối tác. Trong sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân và giúp bạn làm cho đến ngày quyết định về việc sử dụng phiếu và đãi xuống COUPONS-PROMO-CODE.COM.

Thông Tin gì chúng ta thu thập?

Bạn chính là cần thiết để chúng tôi và bạn có thể sử dụng COUPONS-PROMO-CODE.COM nặc danh chúng tôi đang thu thập không bất kỳ địa chỉ email.

Bằng Cách Sử Dụng Bánh

COUPONS-PROMO-CODE.COM cũng sử dụng "cookies" và web chủ nhật ký để thu thập thông tin về làm thế nào chúng tôi trang web được sử dụng bởi khách của chúng tôi. Bánh quy, là một năng của bạn? rằng có một ít thông tin đó giúp cá nhân của bạn. Bạn có thể luôn luôn chọn trong số bộ sưu tập bánh bằng cách tắt của cài đặt trình duyệt internet. Bánh quy, và nhật ký web có thể theo dõi các thời điểm truy cập, thời gian đã vào trang web của chúng tôi, những trang đã xem, và các trang web đến thăm ngay trước và ngay sau khi chúng tôi trang web. Thông tin này không có bất kỳ thông tin cá nhân về anh và được thu thập trên cơ sở tổng hợp.

Bên Ngoài Đường Dẫn

Trang web của chúng tôi có liên kết tới trang web thương gia khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những hành, chính sách, hoặc nội dung của các trang web và khuyến khích của chúng tôi sử dụng để xem xét các chính sách cá nhân trong đó.

Thay đổi thông Báo chính Sách

Chúng ta có thể thay đổi bất cứ phần nào của chính sách của chúng tôi trong sự phát triển không ngừng của chúng tôi và chúng ta sẽ cập nhật trang này cho bất kỳ thay đổi chính sách của chúng tôi. Trong trường hợp đó, bất kỳ thay đổi được thực hiện để các bộ sưu tập hay phân bố của thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho anh qua email. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sử dụng bất kỳ thông tin ông cung cấp (cụ thể là email của bạn) dưới sự bảo mật ở dưới đó, nó được thu thập.