ร้าน - ฉัน

ร้าน - จาก

ร้าน - W

ร้าน - ใน

ร้าน - ซี

ร้าน - 0-9